Family Union, Nacshon Gallery, Kibutz Nacshon, Israel, 2003